Statuten Fotoclub Helios

HOOFDSTUK I  ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Naam en zetel

1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Helios: hierna kortweg te noemen “F.C. Helios”>.

2. Zij is gevestigd in de gemeente Aalten.

Artikel 2 Duur

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Doel

1. De vereniging heeft tot doel:

a. het bevorderen van de vrijetijdsfotografie;

b. de technische en esthetische vorming van vrije fotografen.

2. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door:

a. het houden van bijeenkomsten;

b. organiseren van activiteiten;

c. het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met andere groeperingen op fotografisch

    gebied.

Artikel 5 Geldmiddelen

1. De geldmiddelen bestaan uit contributies, donaties, subsidies, bijdragen voor verrichte diensten en

    andere baten.

2. De algemene vergadering bepaalt de door leden en donateurs te betalen contributie casu quo

    minimum donatie.

3. De contributie wordt ter jaarvergadering door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 6 Reglementen

Ter uitvoering van deze statuten en ter regeling van alle zaken betreffende huishoudelijke aangelegenheden van de vereniging kan de algemene vergadering een of meer reglementen vaststellen. Deze reglementen mogen geen bepalingen inhouden welke met de statuten in strijd zijn of waarvan de regeling bij wet aan de statuten is voorbehouden.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In alle aangelegenheden van de vereniging waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

HOOFDSTUK II  LEDEN, DONATEURS

Artikel 8 Leden

1. Degene die lid wenst te worden, deelt dat mede aan het bestuur van de vereniging. Het bestuur

    beslist over de toelating en geeft van zijn besluit bericht aan de betrokkene.

2. Een besluit tot niet-toelating is met redenen omkleed. Tegen een besluit tot niet-toelating kan de

    betrokkene binnen acht weken beroep instellen bij het bestuur. Dit beslist in zijn eerstvolgende

    vergadering.

3. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daaronder voor zover van toepassing

    tevens ereleden begrepen.

Artikel 9 Donateurs

Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die, geen lid zijnde, de vereniging financieel met een bijdrage steunen.

Artikel 10 Rechten en plichten van leden en donateurs

1. De leden hebben gelijkwaardige aanspraak op de voordelen en op deelneming in de algemene

    activiteiten van de vereniging.

2. Donateurs hebben aanspraak op de voordelen en op deelneming aan de algemene activiteiten van de

    vereniging, met uitzondering van activiteiten georganiseerd door de Fotobond.

3. De leden en donateurs zijn verplicht:

a. de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging na te leven, en daarnaar te handelen;

b. de financiële verplichtingen jegens de vereniging tijdig en nauwgezet na te komen;

c. aan de doelstellingen en activiteiten van de vereniging zoveel in hun vermogen ligt steun te

    verlenen;

d. in het algemeen na te laten wat de vereniging schade berokkent of kan berokkenen.

Artikel 11 Wijziging van verplichtingen

1. De verplichtingen van leden en donateurs kunnen bij besluit van de algemene vergadering worden

    gewijzigd.

2. Ingeval verplichtingen, niet zijnde verplichtingen van geldelijke aard, worden verzwaard, kan een lid

    door opzegging van het lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.

    Zodanige opzegging dient te geschieden binnen een maand nadat het besluit aan het lid is bekend

    geworden of medegedeeld.

Artikel 12 Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging door het lid;

b. door overlijden van het lid;

c. door ontzetting.

2. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming

    van een opzeggingstermijn van vier weken.

    Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het

    lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden:

a. indien het lid, ondanks schriftelijke aanmaning, in gebreke is gebleven aan zijn verplichtingen

    jegens de vereniging te voldoen;

b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd dat hij het lidmaatschap laat

    voortduren.

   De opzegging geschiedt schriftelijk door het bestuur en is met redenen omkleed.

4. Ontzetting van het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid handelt in strijd met

    de statuten, reglementen of besluiten van de algemene vergadering, of wanneer het de vereniging op

    onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt op voorstel van het bestuur door de algemene

    ledenvergadering. De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van

    redenen in kennis gesteld.

HOOFDSTUK III ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13 Gewone algemene vergadering

1. Eenmaal per jaar, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een gewone algemene

    vergadering van leden gehouden: de jaarvergadering.

2. De agenda voor deze vergadering vermeldt ten minste de volgende punten:

a. jaarverslag van het bestuur;

b. rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen jaar;

c. verslag van de kascommissie;

d. ontwerpbegroting voor het volgende boekjaar

e. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur.

Artikel 14 Buitengewone algemene vergadering

1. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk

    oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is.

2. Het bestuur belegt binnen vier weken een buitengewone algemene vergadering nadat het een daartoe

    strekkend schriftelijk verzoek, bevattend de te behandelen agenda, heeft ontvangen

    van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een-vijfde gedeelte der stemmen

    van alle leden.

3. Indien het bestuur aan een verzoek als in het vorige lid bedoeld binnen veertien dagen geen gevolg

    geeft kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen op overeenkomstige wijze als in artikel

   15 voorzien.

Artikel 15 Bijeenroepen van de algemene vergadering

1. Het bestuur bepaalt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de algemene vergadering.

2. De oproeping tot een algemene vergadering wordt, met de agenda, tenminste een week voor de dag

    der vergadering aan alle leden toegezonden.

Artikel 16 Voorstellen van de leden

Voorstellen ter behandeling in de algemene vergadering kunnen ook worden ingediend door één of meer leden, mits schriftelijk bij het bestuur en uiterlijk twee weken voor de dag der vergadering.

Artikel 17 Samenstelling algemene vergadering

1. De algemene vergadering bestaat uit alle leden gezamenlijk.

2. Elk lid kan een ander lid als zijn vertegenwoordiger aanwijzen. Een bestuurslid van de vereniging kan

    niet als vertegenwoordiger worden aangewezen.

3. Een vertegenwoordiger kan nimmer meer dan twee leden vertegenwoordigen.

4. De aanwijzing als vertegenwoordiger geschiedt via een schriftelijke machtiging. Deze moet tijdig voor

    de aanvang van de algemene vergadering bij het bestuur van de vereniging worden ingeleverd.

5. Van de algemene vergadering maken eveneens deel uit de leden van het bestuur.

Artikel 18 Stemmen

1. Stemgerechtigd ter algemene vergadering zijn de leden of hun vertegenwoordigers.

2. Elk lid heeft één stem. Een vertegenwoordiger brengt een aantal stemmen uit, afhankelijk van het

    aantal leden dat hij vertegenwoordigt.

3. Blanco stemmen en stemonthoudingen tellen niet mee als geldig uitgebrachte stem.

Artikel 19 Besluitvorming

1. De algemene vergadering besluit bij meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de

    wet of deze statuten niet anders bepalen.

2. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.

3. Ingeval van staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.  

    Ingeval van staking van stemmen over personen wordt een tweede vrije stemming gehouden.

    Wordt daarna nog geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt herstemd tussen de twee

    personen die de meeste stemmen behaalden.

    Ingeval van staking bij deze laatstbedoelde stemming, beslist het lot.

4. Indien tot het nemen van een besluit over zaken of over personen geen der stemgerechtigden  

    stemming verlangt, dan wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

5. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is

    beslissend. Dit geldt ook voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een

    niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

6. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid

    daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of

– indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde – een stemgerechtigde

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de

oorspronkelijke stemming.

Artikel 20 Leiding vergadering

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door zijn

    plaatsvervanger. Is geen plaatsvervanger aangewezen of aanwezig, dan leidt het oudste bestuurslid

    de vergadering.

2. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 21 Onderscheidingen

Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering aan personen die zich jegens de vereniging in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt de titel toekennen van erelid.

Ereleden zijn vrijgesteld van de betaling van contributie.

HOOFDSTUK IV BESTUUR, COMMISSIES

Artikel 22 Samenstelling bestuur

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie, doch niet meer dan zes leden, te benoemen uit de leden door

    de algemene vergadering.

2. De voorzitter wordt door de algemene vergadering aangewezen.

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het deelt de regeling aan

    de leden mede.

4. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 23 Zittingsduur

1. De bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaar.

2. Afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

3. Bij tussentijdse verkiezing neemt de gekozene de plaats in van het afgetreden lid.

4. Alleen bij wijze van uitzondering zal een bestuurslid langer dan acht jaar zitting hebben in het bestuur,

   delen van jaren als bedoeld in lid 3 daar niet onder begrepen.

5. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Artikel 24 Taak bestuur

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging.

Artikel 25 Vertegenwoordiging

1. Het bestuur is bevoegd de vereniging te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie in elk geval

    de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

Artikel 26 Commissies

1. De algemene vergadering wijst jaarlijks een kascommissie aan die de rekening en verantwoording

    van het bestuur onderzoekt en van zijn bevindingen verslag aan de algemene vergadering uitbrengt.

2. Het bestuur kan zich organisatorisch ter zijde doen staan door andere commissies. Bij de instelling

    regelt het de taak en werkwijze van de commissie. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden.

HOOFDSTUK V WIJZIGING, ONTBINDING

Artikel 27 Wijziging van de statuten

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe

    is opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. De oproeping tot zodanige vergadering wordt tenminste een week voor de vergadering aan alle leden

    toegezonden, tezamen met de tekst van de voorgestelde wijziging.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts besloten worden met een meerderheid van tenminste twee

    derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen en tenminste de helft van het aantal leden

    ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

4. Indien niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt na veertien dagen een

    nieuwe vergadering bijeengeroepen met inachtneming van het in lid 1 en 2 bepaalde. Tijdens deze

    vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden een besluit worden

    genomen tot wijziging van de statuten.

Artikel 28 Wijziging reglementen

Reglementen door de algemene vergadering vastgesteld, kunnen slechts worden gewijzigd in een algemene vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van zodanig

reglement zal worden voorgesteld.

Artikel 29 Ontbinding

1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging, op voorstel van het bestuur dan wel van tenminste

    een derde van het aantal stemgerechtigde leden, is artikel 27 van overeenkomstige

    toepassing, met dien verstande dat een besluit tot ontbinding slechts genomen kan worden indien in

    de algemene vergadering tenminste twee derden van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. Indien in een zodanige vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is,

    wordt op overeenkomstige wijze een tweede algemene vergadering bijeengeroepen, tenminste twee

    weken en ten hoogste zes weken na de eerste vergadering.

    In deze tweede vergadering kan over de ontbinding een besluit genomen worden met een

    meerderheid van twee derden der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of

    vertegenwoordigde leden.

Artikel 30 Vereffening

1. Bij het besluit tot ontbinding wijst de algemene vergadering de vereffenaars aan. Zij kan het bestuur

    met de vereffening belasten.

2. Bij vereffening wordt een eventueel batig saldo door de algemene vergadering bestemd tot een

    algemeen doel ten bate van de amateurfotografie.

HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN

Artikel 31 Inwerkingtreding

Deze statuten treden in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die waarin zij zijn vastgesteld. Reeds eerder vastgestelde statuten van de vereniging treden tezelfdertijd buiten werking.

Artikel 32 Overgangsbepaling

Bij het inwerkingtreden van deze statuten reeds bestaande reglementen en besluiten van de vereniging blijven van kracht totdat zij krachtens deze statuten door andere zijn vervangen.

Vastgesteld in de algemene vergadering

gehouden te …………… d.d. …………

voorzitter

secretaris