Statuten

Samenvatting:

De club heeft tot doel het bevorderen van de fotografie door amateurs, de bevordering van de technische en esthetische vorming van amateurfotografen en het behartigen van hun belangen.
De club tracht dit doel te bereiken door het houden van bijeenkomsten, het organiseren van studiedagen, cursussen, wedstrijden en tentoonstellingen en voorts door alle activiteiten die de amateurfotografie kunnen bevorderen.
De club kent volwassen leden en jeugdleden en donateurs.
De algemene ledenvergadering beslist over de toelating tot het lidmaatschap.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden die door de algemene vergadering voor drie jaar worden gekozen.
De voorzitter wordt in functie gekozen. De bestuursleden zijn herkiesbaar.
Jaarlijks (bij voorkeur de tweede maandag in januari) wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.
Op deze algemene ledenvergadering komen het jaarverslag van de secretaris, de rekening en verantwoording van de penningmeester en de verkiezing van de bestuursleden aan de orde.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.
De geldmiddelen van de club bestaan uit contributies, donaties en vergoedingen voor verleende diensten.
Het lidmaatschap kan eindigen door opzegging van de zijde van het lid voor aanvang van een nieuw kalenderjaar, door overlijden of door royement. Over royement beslist de algemene ledenvergadering.

De volledige statuten zijn op aanvraag in te zien.